Fyzická a právnická osoba – v čom sa líšia?

Začínate podnikať a strácate sa v množstve nových pojmov? Zhrnuli sme, aký je rozdiel medzi dvomi najbežnejšími formami podnikania: právnickou a fyzickou osobou. Obe formy podnikania majú svoje výhody aj nevýhody, ktoré sa oplatí poznať ešte predtým, ako sa pustíte do podnikateľskej činnosti.

Fyzická osoba

Pojem fyzická osoba označuje človeka, jednotlivca, teda prirodzenú osobu. Fyzická osoba má možnosť byť účastníkom (subjektom) právneho vzťahu prostredníctvom právnej spôsobilosti, bez ohľadu na štátnu príslušnosť. Spôsobilosť na právne úkony získa po dovŕšení dospelosti (na Slovensku 18 rokov). Ide o občana, ktorý zastupuje sám seba, nie organizáciu. Ak chce fyzická osoba podnikať, potrebuje na to oprávnenie.

Formy podnikania fyzických osôb:

 • živnostník – podľa živnostenského zákona,
 • slobodné povolanie, ktoré osoba vykonáva na základe iného než živnostenského oprávnenia,
 • samostatne hospodáriaci roľník – podľa zákona o súkromnom podnikaní občanov.

Výhody živnosti

 • Možnosť uplatňovania paušálnych výdavkov,
 • nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, príspevku na dieťa a podobne.
 • možnosť pozastaviť živnosť na obdobie 6 mesiacov až 3 roky,
 • možnosť kedykoľvek použiť svoje príjmy na súkromnú spotrebu.

Nevýhody živnosti

 • Ručenie celým majetkom,
 • povinnosť platiť odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne aj bez dosiahnutia akýchkoľvek príjmov.

Právnická osoba

Právnická osoba je organizácia osôb alebo majetku umelo vytvorená na konkrétny účel. Právnickou osobou sa nikto nerodí, právnická osoba vzniká spravidla písomnou zmluvou, prípadne zakladateľskou listinou a následne musí vzniknúť zápisom do registra. Zavŕšením procesu vzniku právnickej osoby je evidencia na Štatistickom úrade SR a s ňou súvisiace pridelenie IČO (identifikačného čísla organizácie). Spôsobilosť na právne úkony získa okamžite so svojím vznikom.

Formy podnikania právnických osôb:

 • obchodná spoločnosť – podľa obchodného zákonníka – spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), akciová spoločnosť (a.s.), verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.) alebo komanditná spoločnosť (k.s.),
 • družstvo – podľa obchodného zákonníka,
 • nadnárodná spoločnosť – Európske zoskupenie hospodárskych záujmov, Európska spoločnosť alebo Európske družstvo.

Výhody s.r.o.

 • Spoločník neručí za záväzky spoločnosti svojim osobným majetkom,
 • spoločník môže zamestnať sám seba, odvody môže platiť len 1/4 z minimálnej mzdy (zamestnanie na čiastočný úväzok) a zároveň si môže mzdu zarátať do nákladov,
 • z podielu na zisku sa neplatia odvody do sociálnej poisťovne ani zdravotnej poisťovne,

Nevýhody s.r.o.

 • Nemožnosť uplatniť paušálne výdavky,
 • príjmy sú majetkom spoločnosti, vyplatiť si ich môžete podielom na zisku po skončení účtovného obdobia, vyplácaním odmeny konateľa či vyplácaním pravidelnej mzdy,
 • nutnosť vedenia podvojného účtovníctva.

Rozdiely medzi fyzickou a právnickou osobou

Fyzické aj právnické osoby môžu na území SR podnikať. Fyzické osoby najčastejšie podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, právnické osoby zase formou s.r.o. Základným rozdielom medzi fyzickou a právnickou osobou je, že každý človek sa fyzickou osobou stane po dovŕšení dospelosti, právnická osoba musí vzniknúť a prejsť evidenciou. Zatiaľ čo fyzická osoba ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom, právnická osoba (spoločnosť) ručí za svoje záväzky iba do výšky nesplateného vkladu

účtovníctvo
S.r.o. je povinná viesť podvojné účtovníctvo, zatiaľ čo živnostník si môže vybrať formu účtovných záznamov, ktorá mu vyhovuje.

Živnosť pri právnickej osobe

Pri právnických osobách, napríklad spoločnostiach s ručením obmedzeným (s.r.o.), živnosť chápeme ako povolenie živnostenského úradu vykonávať danú činnosť. Práve preto o živnosť žiada právnická osoba, teda s.r.o., a to ešte pred jej vznikom. Štatutárny orgán spoločnosti, teda v prípade s.r.o. jej konateľ, musí spĺňať 3 základné podmienky prevádzkovania živnosti – plnoletosť, bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony. 

Pri remeselných a viazaných živnostiach sú právnické osoby povinné ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorý je odborne spôsobilý danú činnosť vykonávať. Zodpovedný zástupca musí byť v pracovnom pomere k spoločnosti, napríklad ako zamestnanec alebo spoločník. Zodpovedného zástupcu potrebuje každá samostatná prevádzka, na ktorej sa daná činnosť vykonáva. 

Jednoosobová s.r.o.

Právnickou osobou sa môže stať aj jeden človek, najčastejšie založením takzvanej jednoosobovej s.r.o. Dôvodom prechodu živnostníkov na s.r.o. je často výška odvodov, ktorá sa dá týmto krokom znížiť. V tomto prípade môžete zamestnať sám seba – zamestnanecký vzťah uzatvorený podľa pracovného práva, na ktorý sa vzťahujú všetky pracovnoprávne predpisy, alebo uzatvoriť s s.r.o. zmluvu o výkone funkcie konateľa – obchodný vzťah, ktorý podlieha obchodnému právu.

Kombinácia živnosti a s.r.o.

Formy podnikania môžete kombinovať, napríklad byť súčasne živnostníkom a jednoosobovou s.r.o. Podnikateľ bude v s.r.o. konateľom aj spoločníkom zároveň, ako živnostník môže využiť paušálne výdavky a nezdaniteľné minimum. Ostatné príjmy, ktoré by spôsobili platenie vyššej dane, ako aj vyšších sociálnych odvodov, môže fakturovať v rámci s.r.o., kde neplatí odvody do sociálnej ani zdravotnej poisťovne. Ako živnostník môžete byť neplatcom DPH a vaša s.r.o. môže byť platcom DPH – fyzickým osobám môžete fakturovať služby bez DPH a firmám s DPH.

Čo je najvýhodnejšie?

Jednoznačná odpoveď na to, aká forma podnikania pre vás bude najvýhodnejšia, neexistuje. Živnosť môže byť vhodnejšia pre ľudí, ktorí si chcú uplatniť paušálne výdavky, na druhú stranu sa živnostník nevyhne poistným odvodom, ktoré budú stúpať spolu s jeho zárobkom. Pri s.r.o.  neručíte svojím osobným majetkom a vyhnete sa odvodom z podielu na zisku, v tomto prípade ale budete na vyplatenie zisku čakať celý rok. Samozrejme, foriem podnikania je viacero a každá má svoje výhody aj nevýhody, záleží na vašich preferenciách a zámeroch. Pri výbere alebo zmene formy podnikania je vždy vhodné konzultovať s účtovným poradcom/poradkyňou. 


 • Komentáre
 • Podobné články
0
Financie Novinky Rady a tipy

Ako ochrániť malú firmu pred následkami krízy spôsobenej koronavírusom

0
Dizajn Novinky Rady a tipy

Veľký test databáz obrázkov zdarma – ktoré sú najlepšie?

0
Podujatia

IT konferencia CodeCon 2020

Navigácia

Magazíny