Zamestnávanie Ukrajincov: Aké sú pravidlá a povinnosti pri zamestnaní cudzincov?

S príchodom čoraz väčšieho počtu vojnových odídencov z Ukrajiny tiež prirodzene vzrastá počet uchádzačov o zamestnanie. S akými špecifikami sa ale spája zamestnávanie cudzincov na Slovensku, konkrétne Ukrajincov?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k 31. januáru 2022 evidovalo takmer 39 000 pracovnoprávnych vzťahov občanov z tretích krajín, čo predstavuje necelé 2 % všetkých zamestnaneckých vzťahov. Podľa ministerstva tvoria práve Ukrajinci dlhodobo takmer 50 % všetkých pracovníkov z tretích krajín. Najčastejšie nachádzajú uplatnenie ako vodiči nákladných automobilov a kamiónov, montážni pracovníci či pomocní pracovníci. Ďalšou rozšírenou skupinou sú lekári, ktorých pôsobí na Slovensku viac ako 350.

Dočasné útočisko uľahčí odídencom zamestnať sa v SR

Situáciu v súvislosti s vojnovými utečencami z Ukrajiny a ich zamestnávaním má uľahčiť novo prijatý štatút dočasného útočiska, ktorý schválila vláda SR na mimoriadnom online rokovaní 28. 2. 2022. MPSVR SR uvádza, že podľa zákona o azyle sa osobám utekajúcim pred vojnou po požiadaní udeľuje dočasné útočisko, na základe ktorého získajú doklad o tolerovanom pobyte s označením odídenec. To dáva možnosť zamestnávateľom zamestnať odídenca bez povolenia na zamestnanie, a to na pracovnú zmluvu alebo formou dohody, čo dovtedy nebolo možné. 

Ministerstvo práce upozorňuje, že ak danej osobe bolo udelené dočasné útočisko, zamestnávateľ má povinnosť formou informačnej karty oznámiť príslušnému úradu práce údaje o zamestnaní tejto osoby. Platí to pri vzniku aj ukončení zamestnania. Lehota tejto oznamovacej povinnosti je 7 pracovných dní od nástupu do zamestnania alebo po ukončení pracovného vzťahu. Netreba ale zabudnúť, že štatút dočasného útočiska nedostane každý. Nevzťahuje sa totiž na Ukrajincov, ktorí majú u nás trvalý či prechodný pobyt, žiadateľov o azyl ani ľudí, ktorí azyl alebo doplnkovú ochranu už získali.

Pravidlá zamestnania Ukrajincov
So statusom odídenca majú Ukrajinci možnosť zamestnať sa na Slovensku bez problémov.

Zmeny v pravidlách zamestnávania občanov Ukrajiny

Parlament SR schválil 22. 3. 2022 tzv. zákon Lex Ukrajina. V rámci neho sa prijala zmena, ktorá počas mimoriadnej situácie umožňuje žiadateľom o azyl, ktorí sú štátnymi občanmi Ukrajiny, a to vrátane ich rodinných príslušníkov, vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu pred uplynutím 9 mesiacov od začatia konania o udelenie azylu. Ukrajinci sa taktiež môžu evidovať na úradoch práce a predĺžila sa aj platnosť potvrdenia o možnosti obsadenia pracovného miesta až do uplynutia dvoch mesiacov po skončení mimoriadnej situácie.

V rámci zákona sa upravuje oblasť zamestnávania Ukrajincov. Konkrétne sa štátnemu občanovi Ukrajiny umožní zamestnať sa na našom území už počas konania o udelenie azylu. Taktiež títo občania alebo ich rodinní príslušníci budú môcť preukázať bezúhonnosť aj čestným vyhlásením, ak to potrebujú preukázať na účely zamestnania sa ako pedagogickí či odborní pracovníci.

Bez potreby zmeny zákona o službách zamestnanosti sa umožňuje predĺžiť platnosť:

  • potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,
  • potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu,
  • povolenia na zamestnanie.

Úľavy odvodových a daňových povinností pre odídencov z Ukrajiny

Ľudia s bydliskom na Ukrajine, ktorí pre vojnový konflikt odišli na Slovensko a ktorí u nás nie sú zdravotne poistení, budú mať nárok na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. V súvislosti s daňovou politikou nová právna úprava stanovuje, že osoba s prideleným dočasným útočiskom nebude daňovníkom podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku. Zároveň tejto osobe nevznikne oznamovacia povinnosť k poplatku za komunálne odpady.

Vozidlá registrované na Ukrajine zasa budú počas mimoriadnej situácie oslobodené od úhrady diaľničnej známky. Úľava sa podľa nového zákona bude týkať taktiež vozidiel, ktoré prevážajú humanitárnu pomoc počas mimoriadnej situácie. Tieto vozidlá budú oslobodené od úhrady mýtnych poplatkov.

Povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni

Pri zamestnávaní občanov z Ukrajiny sa na zamestnancov aj zamestnávateľov vzťahuje slovenská legislatíva. Ak zamestnávateľ začne zamestnávať občana z Ukrajiny, ktorý podlieha slovenským právnym predpisom sociálneho poistenia, tak plní v oblasti sociálneho poistenia všetky povinnosti podľa zákona o sociálnom poistení. „Zamestnávateľ je povinný v zákonných lehotách za zamestnanca plniť prihlasovacie, odhlasovacie a oznamovacie povinnosti. Taktiež je povinný odvádzať za neho poistné včas a v riadnej sume tak, ako za každého iného zamestnanca.” Informuje ústredie Sociálnej poisťovne.

V prípade, že ide o zamestnanca, ktorému bol udelený tolerovaný pobyt, zamestnávateľ ho prihlasuje do Sociálnej poisťovne prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby, pričom v oddiele I. neuvedie „fyzická osoba bez pobytu v SR“, nakoľko ten sa uvádza iba u fyzickej osoby bez pobytu na území SR. Rovnako ani v oddiele II. sa neuvedie adresa pobytu, pretože tá sa uvádza len u fyzickej osoby bez pobytu v SR.

Ak zamestnanec nemá pridelené rodné číslo, predloží zamestnávateľ príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne Registračný list fyzickej osoby v papierovej forme. Pobočka Sociálnej poisťovne občanovi Ukrajiny vygeneruje na účely sociálneho poistenia identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia. Registračné povinnosti je tak povinný plniť zamestnávateľ.

Pravidlá zamestnávania osôb z tretích krajín pred vojnou

Zamestnávanie osôb z tretích krajín sa v mnohých aspektoch líši od zamestnávania občana Slovenskej republiky. Aby ľudia z Ukrajiny mohli na území SR pracovať, potrebujú súhlas z cudzineckej polície a súhlas pracovnoprávnej legislatívy. Pokiaľ ide o imigračné povolenia, tak je to najčastejšie udelenie prechodného pobytu za účelom zamestnania, prechodný pobyt s názvom „modrá karta“ alebo dokonca trvalý pobyt. 

Skôr ako cudzinec požiadal o udelenie prechodného pobytu, musel mať zabezpečené budúce pracovné miesto. V danom prípade si cudzinec vopred našiel zamestnávateľa, ktorý bol povinný oznámiť príslušnému úradu práce voľné pracovné miesto stanoveným spôsobom, a to minimálne 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu. Následne cudzinec podal žiadosť o udelenie prechodného pobytu. Urobiť tak mohol na slovenskom zastupiteľskom úrade alebo aj na cudzineckej polícii.

K žiadosti potreboval doložiť doklady nie staršie ako 90 dní, ktoré potvrdzovali:

  • účel pobytu,
  • bezúhonnosť, 
  • finančné zabezpečenie pobytu – buď potvrdenie zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy, alebo potvrdenie o zostatku na účte (suma aspoň vo výške dvanásťnásobku životného minima),
  • zabezpečenie ubytovania.

Polícia doklady potom poslala na úrad práce, ktorý vydal potvrdenie, že danú pozíciu je možné obsadiť cudzincom. O žiadosti polícia rozhodla do 90 dní a pobyt bol väčšinou pridelený na obdobie dvoch rokov.

Zdroje:

https://www.podnikajte.sk/pracovne-pravo-bozp/zamestnavanie-ukrajincov-pravidla-docasne-utocisko

https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/lex-ukrajina-ubytovanie-zamestnanie-ukrajincov

https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/zamestnanie-ukrajincov-povinnosti-voci-socialnej-poistovni

https://www.socpoist.sk/aktuality-zamestnavatelia–pri-zamestnavani-obcanov-ukrajiny-nezabudnite-na-tieto-povinnosti-voci-socialnej-poistovni/48411s70282c

0 0 votes
Article Rating
  • Komentáre
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
  • Podobné články
0
Financie

Oplatí sa investovanie v banke? Možností máte viac, zvážte ich všetky

0
Novinky

Elon Musk mení Twitter na nepoznanie

0
Lifestyle Novinky

Týchto 10 znakov prezradí, že máte podnikateľský mindset

Navigácia

Magazíny